آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

مجید کرمی زاده

مسابقه: اولین دوره مسابقات ورزشی مدارس سما (فوتسال)

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

گروه سرود دبستان دخترانه سما

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

امیرعلی حیدری

مسابقه: اولین دوره مسابقات ورزشی مدارس سما (فوتسال)

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

گروه سرود

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

سید معین سید میرزایی

مسابقه: [جشنواره مسابقات سرود مدارس

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

امیرمحمد شریفی

مسابقه: روزنامه دیواری

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

سام انوشه

مسابقه: روزنامه دیواری

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

اشکان خزائی

مسابقه: [جشنواره مسابقات سرود مدارس

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

محمدجواد گمرهی

مسابقه: [جشنواره مسابقات سرود مدارس

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل دهقان

مسابقه: [جشنواره مسابقات سرود مدارس

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

آیدا علیشاهی

مسابقه: محاسبات ذهنی چرتکه

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

یاسین کارگر

مسابقه: [جشنواره مسابقات سرود مدارس

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

يسنا حيدري محمدآبادي

1388/02/06

دبستان دخترانه سما

سيده هانا حسيني رباطي

1390/02/03

دبستان پسرانه سما

كيان عموئي

1390/02/05

دبستان پسرانه سما

اميرعلي حيدري

1389/02/02

دبستان پسرانه سما

رضا قربانعلي زاده

1392/02/08

دبستان دخترانه سما

سوفيا نبوي زاده رفسنجاني

1392/02/01